Ajan henki on, että ihmiset ovat ylisensitiivisiä olentoja, jotka loukkaantuvat kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta, lähes poikkeuksetta ilman järjellistä syytä.

Loukkaantumisen taustalla

Loukkaantuminen on henkilön tunnepitoinen ja fyysinen reaktio johonkin epämiellyttävältä tuntuvaan asiaan. Loukkaantumisessa on pohjimmiltaan kyse yleensä itsensä puolustamisesta, kyse voi olla myös pahasta mielestä, suuttumisen ja joskus aggression tunteista. Henkilö kokee, että hänen henkilökohtaista kunniaansa kohden hyökätään ja hän haluaa suojella asemaansa sekä itsemääräämisoikeuttaan. Loukkaava asia saattaa olla ristiriidassa henkilön itsensä ja hänen identiteettinsä kanssa. Joissakin tilanteissa henkilö voi olla ylivirittynyt, aiheuttaen jatkuvan hälytystilan ja ylireagoinnin lähes kaikkiin asioihin.

Henkilö voi loukkaantua ihan mistä vain, mutta toiset meistä loukkaantuvat helpommin kuin toiset. Toisilla henkilöillä on herkemmät aivot, jotka reagoivat voimakkaasti sekä negatiivisiin että positiivisiin ärsykkeisiin. Tällaisilla loukkaantumisaltteilla henkilöillä on usein heikko itsetunto ja heillä on tarve tulla huomioiduksi ja ymmärretyksi. Myös moralistit ovat loukkaantujien kärkipäätä samoin kuin henkilöt, joiden luonteenlaadussa korostuu antipatia ja vastenmielisyys muita ihmisiä kohtaan. Tällaiset luonteenpiirteet yleensä kielivät henkilön negatiivisuudesta, kyynisyydestä, pelokkuudesta ja aiemmista huonoista kokemuksista. Loukkaantumisalttiille henkilölle tyypillistä on myös uhriutuminen. Uhriutuminen kertoo tavallisesti empatiapuutteesta, jonka taustalla on usein vaikeita elämänkokemuksia ja lapsuuden aikaisia traumoja tai epätasa-arvoista kohtelua.

“Tavalliset” loukkaantujat

Tavalliset loukkaantujat tietävät, että heillä on valta päättää, miten he suhtautuvat loukkaavaan asiaan tai miten he sitä lähestyvät. He kuuntelevat loppuun saakka, mitä sanottavaa toisella on. Tavallinen loukkaantuja pitää puolensa ja hänen arvojaan eivät toisten ihmisten teot tai sanomiset yleensä hetkauta.

Herkkänahkaiset loukkaantujat

Herkkänahkaiset loukkaantujat eivät kestä eriäviä mielipiteitä, vaan he suuttuvat ja loukkaantuvat lähes joka asiasta. He rakentavat mielessään yleistyksiä muiden käytöksestä, joita he pitävät totuutena. Herkkänahkainen loukkaantuja jakaa ihmiset kahteen leiriin, niihin, jotka ovat hänen puolellaan ja niihin, jotka ovat häntä vastaan. Myös välitön uhriutuminen on herkkänahkaiselle loukkaantujalle tyypillistä. Eteenpäin siirtymisen tai loukkaavan asian sivuuttamisen sijaan he keskittyvät ottamaan ajan kanssa kaiken irti loukkaantumisen tunteesta.

Herkkänahkaiset loukkaantujat kokevat alemmuuden tunnetta ja heillä on usein heikko itsetunto. He analysoivat jatkuvasti muiden sanomisia ja epäilevät muiden puhuvan heistä pahaa. Heillä on taipumus olla myös yksioikoisia uskoen, että on vain yksi tapa tehdä ja sanoa asioita. Ja jos joku uskaltaa tätä tapaa haastaa seurauksena on välitön loukkaantuminen. Kritiikin vastaanottaminen heille on lähes mahdotonta. Itsekeskeisyys on vallitseva osa heidän egoaan kuten myös oletus siitä, että kaikki pyörii heidän ympärillään.

Ammattiloukkaantujat

Ammattiloukkaantujille loukkaantuminen on kokopäivätyötä. Loukkaantumisesta on tullut “kutsumus“ ja tapa, jossa henkilö etsii, löytää tai keksii aina jonkun aiheen, josta voisi loukkaantua. Heille tyypillistä on takertua täysin aiheettomiin ja mitä turhanpäiväisimpiin asioihin.

Toisten puolesta loukkaantujat

Toisten puolesta loukkaantuminen tapahtuu kun koetaan, että toista on kohdeltu tai puhuteltu kaltoin. Tällöin kyse on puolustamisesta. Joskus toisen puolesta loukkaantuja loukkaantuu, vaikka itse kohde ei koe tilanteessa mitään väärää.

Kollektiiviset loukkaantujat

Kollektiivinen loukkaantuminen on todellinen ajan ilmiö. Yleisesti „vääränä“ pidetyn mielipiteen lausuminen nostattaa some-kohun, josta seuraa kohteelle ja sitä ympäröiville tahoille paine tilanteen ratkaisemiseksi. On uskomatonta mistä kaikesta kollektiiviset loukkaantujat mielensä pahoittavat ja/tai loukkaantuvat. Kollektiivisessa loukkaantumisessa on kyse yleensä muutaman aktiiviloukkaantujan digitaalisen median kautta liikkeelle laittamasta näkyvästä asiasisällön, terminologian tai yksilön/ryhmän kommunikaation tai toiminnan tuomitsemisesta loukkaavana johon valtaosa muusta väestöstä ei rohkene olla liittymättä, vaikkeivät lähtökohtaisesti kyseistä asiaa yksityishenkilönä loukkaavana pitäisikään. Ja jos loukkaantumisen aihe myöhemmin osoittautuisi vääräksi tai epätotuudenmukaiseksi, ei kukaan suostu ottamaan vastuuta kollektiivisen loukkaantumisen masinoimisesta saati sitten asian oikaisusta.

Krooniset loukkaantujat

Krooniset loukkaantujat ovat samaa kastia herkkänahkaisten kanssa. Kroonisella loukkaantujalla loukkaantuminen on sekä toistuvaa että kestävää. He loukkaantuvat kroonisesti ja jatkuvasti vähän kaikesta. He ovat erittäin herkkähipiäisiä, eivätkä edes yritä tai halua ymmärtää muita. Krooniselle loukkaantujalle sekä loukkaantuminen että uhriutuminen on normaalia ja oikeutettua toimintaa. He loukkaantuvat toistuvasti sekä kokevat, että heitä loukataan toistuvasti. Asioiden ymmärtäminen väärin ja tahallisesti loukkaantuminen on sekä krooniselle että herkkänahkaiselle loukkaantujalle tyypillistä.

Lopuksi

Loukkaantujat eivät usein kuuntele tai halua kuunnella. Usein loukkaantuminen on seurausta väärinymmärryksestä, joko tahallisesta tai tahattomasta. Vaikka loukkaantuminen on sisäinen reaktio, niin voimme vaikuttaa siihen kuinka loukkaantuneena toimimme. Loukkaantumisalttiuden syyttäminen ei auta eikä varsinkaan sen pitäminen puolustuksena omalle toiminnalleen anna oikeutta epäasialliseen tai epäkunnioittavaan kommunikaation tai käytökseen. Ylisensitiivisyys ja kaikesta loukkaantuminen kääntyy usein loukkaantunutta itseään vastaan. Täydellinen objektiivisuus ja jatkuva asioiden yläpuolelle nouseminen lienee ihmisluonteelle liki saavuttamatonta harhaa, mutta oman subjektiivisuuden hallinta yhdessä kuuntelemisen jalon taidon sekä kanssaihmisten kunnioittamisen kanssa saattaa avata mahdollisuuden tasapainoiseen ja mielekkääseen elämään. Siitä olisi aika vaikea loukkaantua.

Avainsanat: Loukkaantuja, loukkaantuminen,

Blogin kirjoittaja ei ole vielä päättänyt mistä seuraavaksi loukkaantuisi.

Lähteet:

Exploring your Mind (2018). The bad habbit of being offended by everything. Psychology. Haettu: https://exploringyourmind.com/the-bad-habit-of-being-offended-by-everything/

Poggi, I., & D’Errico, F. (2018). Feeling offended: A blow to our image and our social relationships. Frontiers in Psychology, 8, 1-16. Haettu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5776325/

Psychology Today (2014). Taking Offense. Haettu: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/how-do-life/201410/taking-offense

Yle (2018). Psykologi: Herkkänahkaisuus on työpaikan ja kodin piina –Kuka saa loukkaantua? Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-979144

Zander, W. (1976). Taking offense as seen in depth-psychology. Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 26(1), 1-9. Haettu: https://psycnet.apa.org/record/1981-12837-001