Helteillä on vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen. Useiden tutkimusten mukaan helteet vaikuttavat keskittymiseen, hidastavat päätöksentekokykyä, lisäävät aggressiivisuutta ja aiheuttavat rikosten määrän kasvua.

Kognitiivinen suorituskyky heikkenee

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ihmisen kognitiivinen suorituskyky heikentyy helteisellä säällä. Harvardin yliopiston tutkijat seurasivat 44 yliopisto-opiskelijaa Bostonissa 12 päivän ajan kesällä 2016. Noista 12 päivästä 5:ssä lämpötila nousi 33 asteeseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden valikoivaa tarkkaavaisuutta, tiedon käsittelyn nopeutta, kognitiivista suorituskykyä ja työmuistia. Tutkimuksessa havaittiin, että kuuma ilma vaikutti opiskelijoiden kognitiiviseen suorituskykyyn. Lämpöaallon aikana ilman ilmastointia olevilla henkilöillä oli noin 13 % pidempi reaktioaika verrattuna henkilöihin, joilla oli ilmastointi. Tutkimus viittaa siihen, että kognitiivisen kyvyn väheneminen voi johtua "lämpökuormituksen lisääntymisestä" sekä muiden lämpöaltistukseen liittyvien tekijöiden, kuten unen menetyksen ja nestehukan yhteisvaikutuksesta. Kyseisen tutkimuksen otanta oli pieni, mutta vastaavanlaisia tuloksia saatiin myös vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkijat havaitsivat, että kuuma sää heikensi henkilöiden päätöksentekoa tai he jopa luopuivat kokonaan päätöksenteosta. Lämpimissä huoneissa olevat henkilöt tekivät myös huomattavasti enemmän virheitä, heillä oli huonommat ja vähemmän kehittyneet päätöksentekomallit ja ylipäätänsä he tekivät huonompia valintoja kuin viileämmissä huoneissa olleet.

Helle kiristää hermoja

Kovat helteet vievät myös hermot. Hellejakson aikana moni nukkuu huonosti, kärsii mahdollisesti nestehukasta ja tuntee olonsa ärsyyntyneeksi, tukalaksi ja kärttyisäksi.

Aggressiivisuus lisääntyy

Tutkimukset osoittavat korrelaatiota lämmön ja aggressiivisen käyttäytymisen välillä. Epämiellyttävän kuumat lämpötilat lisäävät ärtyneisyyttä, mikä puolestaan lisää aggressiivista käyttäytymistä. Käyttäytymistieteiden tohtorin Borensteinin mukaan kehon lämpötilan noususta seuraa valmiustila, jossa sydämen syke tihentyy ja verenpaine nousee. Lisäksi helteinen sää lisää testosteronin tuotantoa, jolla on yhteys aggressiiviseen käyttäytymiseen. Aggressiivisuus siis voimistuu lämmön noustessa.

Rikosten määrä kasvaa

Tilastojen mukaan on havaittu, että myös rikosten määrä on korkeimmillaan vuoden lämpiminä kuukausina ja korkein kuumimmilla päivillä. Tutkimukset ovat löytäneet positiivisen lineaarisen suhteen lämpötilan ja pahoinpitelyn välillä, taipumus pahoinpitelyyn ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen kasvaa lineaarisesti lämpötilan noustessa. Korkeampi keskilämpötila näkyy myös lisääntyneinä kotihälytyksinä perheväkivallan osalta. Lisäksi kollektiivisella väkivallalla on taipumus kasvaa lämpötilan noustessa. Merkittäviä positiivisia korrelaatioita löytyy myös lämpötilan ja raiskauksien välillä. Raiskausten lukumäärä lisääntyy ilman lämmetessä. Lisäksi omaisuusrikosten (murrot) ja sään välillä näyttäisi olevan yhteys.

Pohdintaa

Vaikka helteisellä säällä on todettu olevan vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn, aggressiiviseen käytökseen, huonoihin päätöksiin sekä rikollisuuden kasvuun, niin lämmin sää ei yksinään ole syypää, vaan löytyy myös muita vaikuttavia tekijöitä. Ihmiset ovat onneksi kykeneviä tekemään perusteltuja päätöksiä ja ottamaan vastuun omasta käytöksestään säästä riippumatta.  

Blogin kirjoittajalla hermot kiristyy säännöllisin väliajoin, myös helteiden aikana.

Avainsanat: helteet, kognitiivinen suorituskyky, aggressiivisuus, rikollisuus

Lisää aiheesta:

https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2017/07/rikosaallot-seuraavat-lampoaaltoja

https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2014/07/lammin-saa-voi-toimia-kipinana-vakivaltaiselle-kayttaytymiselle

Lähteet:

Cedeño Laurent JG & Williams A & Oulhote Y & Zanobetti A & Allen JG &Spengler JD (2018). Reduced cognitive function during a heat wave among residents of non-air-conditioned buildings: An observational study of young adults in the summer of 2016. PLoS Med 15(7): e1002605. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002605

The Guardian (2018). Burn out: Heatwaves can lead poor decision and thinking, studies say. Haettu: https://www.theguardian.com/science/2018/jul/11/heatwave-bad-decision-making-harvard-study

Leah H Schinasi & Ghassan B & Hamra. A (2017). Time Series Analysis of Associations between Daily Temperature and Crime Events in Philadelphia, Pennsylvania. Journal of Urban Health, 2017; DOI: 10.1007/s11524-017-0181-y

Murataya, R. & Gutiérrez, D.R. (2013): Effects on Weather on Crime. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 3 No. 10. Haettu: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ijhssnet.com%2Fjournals%2FVol_3_No_10_Special_Issue_May_2013%2F7.pdf&ei=WA6GU9-FGNKy7AaH9oHwCg&usg=AFQjCNHc_AtjCrbaMyqGR5D6w5PniTAyNg&sig2=u2KnHq3JNB7nOKMwx8VjWA

Scientific American (2013). Warm weather makes it hard to think straight. Haettu:

https://www.scientificamerican.com/article/warm-weather-makes-it-hard-think-straight/

Sehgal, U. (2011): How Severe is the Link between Hot Weather and Violence? The Wire Jul 23, 2011 3:49PM ET. Haettu: http://www.thewire.com/national/2011/07/how-severe-link-between-hot-weather-and-violence/40325/

e.g. Studio55.fi (2014): Helle saa pinnan palamaan helpommin. Haettu: http://www.studio55.fi/terveys/article/helle-saa-pinnan-palamaan-helpommin-lue-miksi/196428