Ihmiskunnan olemassaolo ja kommunikaatio perustuvat kieleen. Tarvitsemme kieltä kun kuvailemme ympärillä olevia asioita ja maailmaa. Mutta kielen kautta emme ainoastaan kuvaile näkemäämme, vaan myös muokkaamme sitä. Sukupuolineutraali kieli muokkaa käsityksiämme sukupuolesta. Tämä sukupuolineutraali kielenkäyttö ei ole mikään uusi trendi, vaan se on vanhan “ismin“- lämmittelyä, tätä trendiä yritettiin jo marxilaisfeminismin vallankumouksen aikana, jossa tavoitteena ei ollut sukupuolten välinen tasa-arvo, vaan sukupuolierojen sekoittaminen ja hävittäminen.  Tuolloin tässä yrityksessä epäonnistuttiin, mutta nyt asia on jälleen tapetilla.

Argumentteja puolesta ja vastaan

Sukupuolineutraali kieli herättää paljon ajatuksia ja keskusteluja. Argumentteja riittää, niin puolesta kuin vastaankin.

Argumentteja sukupuolineutraalin kielenkäytön puolesta:

Tasa-arvo.  Sukupuolineutraali kieli kohtelee kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sukupuolisidonnainen kieli harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Bernissä tehdyssä tutkimuksessa erotettiin kolmentyyppisiä kieliä: 1) kieliopilliset sukupuolikielet, jossa jokaisella substantiivilla on sukupuoli (esim. Saksa, Ranska, Tsekki). 2) Luonnolliset sukupuolikielet (Esim. Englanti, Ruotsi). 3) Sukupuolettomat kielet (Esim. Suomi, Turkki).  Tutkimuksessa kävi ilmi, että sukupuolten väliset epäsuhdat ovat näkyvämpiä kieliopillisissa sukupuolikielissä, kuin luonnollisissa tai sukupuolettomissa kielissä.  

Vasta-argumentti: Sukupuolisidonnaisen kielen käyttäminen ei välttämättä edistä tasa-arvoa ja ainakaan se ei vastusta sitä. Tasa-arvoa edistetään todennäköisemmin toimintamme kuin kielellämme kautta. Kielen alkuperäisenä tehtävänä on kommunikoiminen, ei pelkästään tasa-arvon edistäminen, vaan siitä huolehtii Suomessa tasa-arvolaki, jonka tavoitteena on tehostaa sukupuolten välistä yhdenmukaisuutta.

Vähentää stereotypioita.  Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että sukupuolineutraali kieli vähentäisi sukupuolistereotypioita ja rohkaisisi toimimaan “tavanomaisen sukupuoliroolin“ ulkopuolella. Tutkimusten mukaan kielelliset epäsymmetriat hidastavat maisia pyrkimästä miesvaltaisiin rooleihin.

Vasta-argumentti: Uusimmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sukupuoliroolien stereotyyppinen ajattelumalli on pysynyt ennallaan sukupuolineutraalin kielenkäytöstä huolimatta. Stereotypioiden vähentäminen tapahtuisi parhaiten henkilöiden asenteita muuttamalla. Henkilöitä tulisi kannustaa astumaan ulos sukupuoliroolien ulkopuolelle.

Sukupuolineutraali kieli ei ole seksististä. Tutkimuksissa on havaittu, että sukupuolisidonnainen kieli on naisia syrjivää, sillä se edustaa heitä epäedullisemmalla tavalla. Seksististen asenteiden kyselytutkimus on antanut lisää todisteita tästä epäedullisesta suhteesta. Vastaajat (äidinkielenään englantia puhuvat sekä kaksikieliset) osoittivat enemmän seksistisiä asenteita, kun tutkimus tehtiin kieliopillisella sukupuolikielellä (espanja tai ranska) kuin luonnollisella sukupuolikielellä (englanti). Maskuliiniset sanat, vaikka tarkoittavat molempia, tulkitaan usein puolueellisella tavalla, miesten hyväksi ja näin ollen miehet ovat paremmin edustettuina, ja saavat enemmän valtaa ja näkyvyyttä.

Vasta-argumentti: Fakta on se, että kielellistä sukupuoli epäsymmetriaa esiintyy kaikissa kielissä, toisissa enemmän kuin toisissa. Tyypillistä on se, että useat maskuliiniset sanat ovat yleispäteviä ja suunnattu, ei ainoastaan miehille, vaan kaikille ryhmille, myös niille, joiden sukupuoli on määrittelemätön. Maskuliiniset muodot toimivat siis yleisesti, kun taas feminiiniset muodot viittaavat vain naisiin. Lisäksi tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vaikka henkilö käyttäisi sukupuolineutraalia kieltä, ei se poistanut hänen sukupuolisidonnaista ajattelutapaansa.

Sukupuolineutraali kieli ei loukkaa. Sukupuolineutraali kieli ottaa parhaiten huomioon kaikki ihmiset, eikä se loukkaa ketään.

Vasta-argumentti:  Ajan henki on se että kaikesta yritetään väkisin vääntämällä tehdä neutraalia tai poliittisesti korrektia, ettei kukaan vaan loukkaantuisi. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että aina löytyy henkilöitä, jotka loukkaantuvat, pöyristyvät tai järkyttyvät, mikä puolestaan tekee hyväksyttävyyden rajan vetämisestä käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Emme koskaan saavuta sellaista tilannetta, jossa kukaan ei loukkaantuisi, aina löytyy joku mielensäpahoittaja.

Ajan kuluessa suhtautuminen sukupuolineutraaliin kieleen tulee suotuisammaksi. Suhtautuminen sukupuolineutraalin kielenkäyttöön on tutkimusten mukaan tullut suotuisammaksi ajan kuluessa, esimerkiksi Ruotsissa suhtautuminen “Hen”- sanaan on tullut positiivisemmaksi ajan myötä. “Hen”:in sanankäytöstä on tehty erikseen kyselytutkimus. Kyselyyn osallistui 247 henkilöä ja heistä 38,1% vastustivat “hen”-sanan käyttöä.

Vasta-argumentti: Yllä mainitussa tutkimuksessa “Hen“-sanan vastustajien mukaan kielen muuttaminen oli kuitenkin vaikeaa ja työlästä ja sana “hen” oli naurettava, koska tarkoittaa englanniksi kanaa. Henkilöt kokivat myös, että heidän sananvapautta rajoitetaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sukupuolen identiteetit (mies/nainen) ovat kuitenkin tärkeitä ja ne tulisi näkyä. Ihmiset mukautuvat, asiat muuttuvat usein suotuisammaksi, mitä useimmin niistä kuulee,  muovautuuhan valhekin muistissamme monesti totuudeksi, jos vain toistamme tai meille toistetaan sitä tarpeeksi usein.

Muita argumentteja sukupuolineutraalin kielenkäytön haasteista

Kielen oppiminen on vaikeampaa, jos käyttää sukupuolineutraalia kieltä. Kielen oppiminen on helpompaa silloin, kun käytetään sukupuolisidonnaista kieltä. Tutkimusten mukaan sukupuolineutraali kielen käyttäminen saa meidät kamppailemaan tiedon vastaanottamisessa. Kielten opettajien mukaan sukupuolineutraalikielen käyttäminen, ei ainoastaan tee opetusmateriaalista sekavaa, vaan se myös häiritsee ja heikentää opetuksen tasoa.  Lisäksi painopiste siirtyy kielen supistamiseen kielen rikastumisen sijaan. Sukupuolisidonnainen kieli kuulostaa henkilöistä “normaalilta“ ja tämä puolestaan mahdollistaa helpomman opetuksen ja oppimisen. Erityisesti kielissä kuten Saksa, Ranska ja Englanti, sukupuolineutraalin kielen 100% käyttäminen on haastavaa.

Sukupuolineutraali kieli on luonnotonta ja tekaistua.  Se voi luoda hienovaraisen jännitteen sukupuoleen liittyvien sanojen ympärille, teennäiset, ja keksityt sanat tunnistetaan ja lopputuloksena voi olla se, että ihmiset keskittyvät lähinnä vain näihin keksittyihin sanoihin eikä itse sanomaan. Lisäksi sukupuolineutraali kieli luo kieliopillisia haasteita, muun muassa englannin kielessä. Jos sanat “she“ ja “he“ korvataan sanalla “they – aiheuttaa se kieliopillisia ongelmia, ja kielestä tulee näin ollen sekava ja kieliopillisesti väärä.

Sukupuolineutraali kieli johtaa harhaan. “Palomiehestä“ on tullut “pelastaja“ (pelastajan synonyymi on vapahtaja) ja “talonmiehestä“ on tullut “talonhoitaja“ (taas näitä epämääräisiä termejä, jotka eivät anna tarkkaa kuvaa työstä, hoitaja tarkoittaa myös apulaista, avustajaa, ja palvelijaa). Neutraalius poistaa tehtävänimikkeestä tarkan kuvauksen ja jättää meille epämääräisen kuvan siitä, mitä tehtävä sisältää. Vakiintuneet ammattinimikkeet eivät määritä sukupuolta.

Sukupuolia on kaksi. Lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä tuottavia sukusoluja on vain kaksi. Yksikään tutkija ei ole löytänyt tapaa kadottaa X- ja Y-kromosomia ja korvata se G:llä sukupuolettomalla kromosomilla. Nainen ja mies ovat olleet vuosisatojen ajan olemassa ja sukupuolineutraali kieli ravistaa näitä sukupuolen keskeisiä periaatteita heikentäen ajatusta sukupuoli identiteetistä.

Sukupuolineutraali kielenkäyttö on vahingollista lapsille. Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan sukupuolien häivyttäminen on lapselle erittäin hämmentävää. Lapset pitävät heidän anatomiaansa merkityksellisinä ja tätä ei pitäisi kyseenalaistaa, saati pitää tarpeettomana. Sukupuolisuus on osa meidän identiteettiämme. City-yliopistossa tehtiin vuonna 2012 tutkimus, jossa 100 taaperoa (50 poikaa ja 50 tyttöä) otettiin huoneeseen ja lapsia pyydettiin poimimaan leluja poikien ja tyttöjen lelujen yhdistelmästä. Pojat valitsivat pojille suunattuja leluja ja tytöt tytöille. Johtopäätöksenä oli, että "pojilla on vahvemmat valmiudet mentaaliseen rotaatioon ja tilan käsittelyyn, kun taas tytöillä henkiseen manipulaatioon ja hienomotorisiin taitoihin“. Tutkimus osoitti, että lapset leikkivät ilmeisesti leluilla, jotka ovat suunnattu heidän omalle sukupuolelleen.

Ovatko tämän sukupolven lapset sukupuolineutraalin ajattelumallin koekaniineja, tässä aikuisten itsekeskeisessä tasa-arvopyrkimyksessä? Kuka ottaa vastuun lopputulemasta? Vai kaatuuko tämä suuntaus (Jari Sinkkosta lainatakseni) omaan mahdottomuuteensa ja virheellisiin käsityksiin perustuneena lapsen sukupuoli-identiteetin kehityksestä? (ks. kirja Elämäni poikana).

Orwellin mukaan sukupuolineutraalin kielenkäyttö on taas askel eteenpäin totalitaarista maailmaa, jossa yritetään hallita ihmisten ajatuksia rajoittamalla kieltä poliittisesti oikeiksi ilmauksiksi. Tähän liittyy vahvasti sananvapauden rajoittaminen, jossa vain tietyistä asioista saa puhua ja tietyistä ei.

Lisätutkimuksia asian tiimoilta tarvitaan, koska toistaiseksi on tehty vain muutamia tutkimuksia sukupuolineutraalin kielenkäytön vaikutuksista henkilöihin.

Huomion arvoista

Vasta-argumenteista huolimatta, useimmat liputtavat sukupuolineutraalin kielenkäytön puolesta. Suuntaviivoja eli kielen mukauttamista tasa-arvoiseksi sukupuolten välillä alettiin UNESCO:ssa luomaan jo vuonna 1999. Ruotsissa on otettu vuonna 2015 käyttöön sukupuolineutraali sana “hen”. Suomessa mm. Aamulehti on vuonna 2017 ilmoittanut pyrkivänsä sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön.

Tämänhetkinen yhteiskunta painostaa meitä puhumaan poliittisesti oikein tai sosiaalisesti hyväksyttävässä muodossa.  Joissakin maissa on tultu jo siihen pisteeseen, että vaaditaan sukupuolineutraalin kielen käyttämistä, riippumatta siitä, kuinka hankalaa ja teennäiseltä se tuntuisikin. Ja niitä henkilöitä, jotka vastustavat ja jotka eivät suostu käyttämään sukupuolineutraaleja sanoja leimataan “transfobisiksi”. Heitä syytetään vihamielisen puheen leviämisestä ja jossain vaiheessa tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että tällaiset ideologiset vastustajat on oikeus poistaa.

Kanadassa on jo menty niin pitkälle, että voi saada joko sakkoa tai vankeutta, jos käyttää vääriä sukupuolineutraaleja termejä. Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Peterson on herättänyt laaja-alaisesti kiistelyä, kun hän on kieltäytynyt käyttämästä sukupuolineutraaleja pronomineja. Iso-Britanniassa lääkärijärjestö ohjeistaa lääkäreitään käyttämään sukupuolineutraaleja sanoja. Jos näin ei tee, saa pahimmillaan potkut. Muun muassa Dr. David Mackereth erotettiin lääkärintyöstään, kun hän oli käyttänyt sananvapauttaan ja väittänyt, että sukupuoli määräytyy syntyessä ja on sekä biologista että geneettistä. Suomessakin sananvapautta on monin osin kavennettu, oman osansa siitä on saanut mm. professori Tapio Puolimatka.

Sukupuolineutraalin kielen kannattajat eivät pidä sukupuolineutraalin kielen vaatimista kielenrajoittamisena tai sensuroimisena, vaan korostavat, että kyse on ihmisten kunnioituksesta ja oikeudesta jättää määrittelemättä sukupuoli identiteettiään. Tämä on vähän nurin kurista, koska sukupuoleen sidotun kielen poistaminen, ei kuitenkaan poista sukupuolisidonnaisia ajatuksia. Ja sananvapauden sensuroiminen lisää yhteiskunnallista taantumista, ei edistystä. Ja mitä tulee kunnioitukseen, niin kunnioitus on kaksisuuntainen tie. Miksi yllä mainittujen henkilöiden mielipiteitä ja sananvapautta ei kunnioitettu? Heillä on ihan samanlainen oikeus määritellä sukupuoli, siinä missä sukupuolineutraalin kielen kannattajilla on oikeus olla määrittelemättä. sukupuolineutraalin kielen kannattajat eivät voi vaatia kunnioitusta määrittelemättömille sukupuolille ja identiteeteille, jolleivät he ulota tuota samaa kunnioitusta määritetyille sukupuolille ja identiteeteille.

Kieli muokkaa mieltämme, käsityksiämme, ja ajatuksiamme, nämä taas muovaavat käyttäytymistämme. Sukupuolineutraalin kielenkäytössä on kyseessä perinteisen kielen väkisin uudistamisesta, käyttämällä merkityksettömiä sanoja. Sukupuolineutraali kieli heikentää ajatusta sukupuoli identiteetistämme. Sukupuolisuus on osa meidän minuutta. Sukupuolineutraalius ei pysty poistamaan biologisia taustojamme ja juuriamme, eikä stereotypioitamme. Asenteiden muuttaminen olisi tärkeämpää ja hedelmällisempää, kuin kielen muuttaminen sukupuolineutraaliksi.

Lopuksi

Suurin osa sukupuolineutraalin kielen puolustajien argumenteista voidaan kumota vasta-argumentilla. Sukupuolineutraali kieli on tarkoituksenhakuista kielen muuttamista ja tästä muuttamisesta näyttäisi olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, muun muassa sukupuoli identiteettimme hämärtyy, kieli köyhtyy ja tulee kömpelöksi. Mutta tärkein kysymys kuitenkin lienee se, että miksi meidän tulisi ylipäätään tähdätä sukupuolettomaan maailmaan? Miksi sukupuoli tulisi kyseenalaistaa? Eikö meistä jokainen voisi olla ylpeä omasta sukupuolestaan tai sen puutteesta. Nauttia siitä. On ihan turha keksiä ongelmia, joita ei ole, tai “korjata” asioita, joita ei olla vielä rikottu. Ihmisten välisiä eroja tulisi arvostaa, koska erilaisuus tekee meistä ihmisen. Kaikkia tulee kunnioittaa, mutta kunnioitus ei voi olla yksisuuntainen tie. Tasa-arvoisuuteen tulee tähdätä, mutta tasa-arvoa ei edistetä väkinäisesti tai teennäisellä kielen muuttamisella. Vakiintuneet ammattinimikkeet eivät määritä sukupuolta, vaan kyseessä on työnimike, ja näin ollen vakiintunutta käytäntöä on ihan turha muuttaa. Mitenkähän käy tulevaisuudessa sanojen, kuten ”pyykkipoika” ”isänmaa” tai ”äidinkieli” kanssa? Kyllä varmasti löydämme jonkun, joka näistäkin sanoista loukkaantuu, pöyristyy sekä pahoittaa mielensä.

Avainsanat: sukupuolineutraali kieli

Lähteet & liitteet:

Archer, S.L. & Waterman, A.S. (1988). Psychological Individualism: Gender Differences or Gender Neutrality. Vol 31. No.2. (s.65-81). Haettu:  https://www.karger.com/Article/Pdf/275798

Bäck, E.A. & Lindqvist, A. & Gustafsson Senden, M. (2013). Hen can do it: effects of using a gender neutral pronoun in a recruitment situation. Haettu: https://www.researchgate.net/profile/Marie_Gustafsson_Senden/publication/256078640_Hen_can_do_it_Effects_of_using_a_gender_neutral_pronoun_in_a_recruitment_situation/links/5657670808aefe619b1f0463/Hen-can-do-it-Effects-of-using-a-gender-neutral-pronoun-in-a-recruitment-situation.pdf

Daily Mail (2014). It’s doomed for failure. Haettu: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2836414/It-s-doomed-failure-Psychologist-slams-gender-neutral-parenting-voices-support-gendered-roles-relationships.html

Menegatti, M. & Rubini, M. (2017). Gender Bias and Sexisim in Language. Communication. Oxford University Press. Haettu: http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470

Orwell, George, 1988 (1949), Nineteen Eighty-Four. London: Penguin Books. Orwell, George, 1999, Vuonna 1984 (alkuteos Nineteen Eighty-Four 1949, suom. Raija Mattila). Porvoo: WSOY,

Pri (2017). France has plunged struggle over gender neutral language. Haettu:  https://www.pri.org/stories/2017-11-10/france-has-plunged-struggle-over-gender-neutral-language

Puolimatka, T. (2016). Yhteiskuntakoe lapsilla? Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koenkaniineja? Kuva ja sana.

Sczesny, S. & Formanowicz, M. & Moser, F. (2016). Can Gender-Fair Language reduce Gender Stereotyping. University of Bern. Frontiers in Psychology. Haettu: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full

Sinkkonen, J. (2012). Elämäni poikana. WSOY.

The Star (2017). He says freedom, they say hate. The pronoun fight is back. Haettu: https://www.thestar.com/news/insight/2017/01/15/he-says-freedom-they-say-hate-the-pronoun-fight-is-back.html

The Telegraph (2018). Government drops doctor who says gender given at birth. Haettu: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/08/government-drops-doctor-says-gender-given-birth/

The Times (2018). Mother’s Day Cards go gender neutral. Haettu: https://www.thetimes.co.uk/article/mothers-day-cards-go-gender-neutral-nc0rpxf00

The Washington Post (2016). You can be fined for not calling people ze or hir if that’s the pronoun they demand that you use. Haettu: https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/05/17/you-can-be-fined-for-not-calling-people-ze-or-hir-if-thats-the-pronoun-they-demand-that-you-use/?noredirect=on&utm_term=.214ea0bc57f4

Todd, B.K. & Barry, J.A. &Thommessen, S.A.O. (2016). Preferences for “Gender-typed” Toys in Boys and Girls Aged 9 to 32 Months. Wiley Online Library. Haettu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/icd.1986

Wikipedia. Haettu: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality