”Helle saa ihmiset hikeentymään”

Sääolosuhteilla on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen.  Useissa eri tutkimuksissa on löydetty positiivinen korrelaatio lämmön ja väkivaltarikosten välillä. Kun ilmat lämpenevä, niin aggressiivisuus kasvaa ja myös rikollisuus lisääntyy.

Pakkanen paras poliisi (?)

Tutkimukset osoittavat korrelaatiota lämmön ja aggressiivisten rikosten välillä, jos ilma lämpeni 32.2 asteeseen. Epämiellyttävän kuumat lämpötilat lisäävät ärtyneisyyttä, mikä puolestaan lisää aggressiivista käyttäytymistä, mukaan lukien väkivaltaiset rikokset. Kuumat kesät näyttäisivät tuottavan voimakkaampaa väkivaltaa kuin viileämmät kesät. Mutta lämmin sää tuo myös lisää ihmisiä liikenteeseen,  mikä usein tarkoittaa enemmän rikollisuutta.

Huom! Muutamassa tutkimuksessa aggressiivisuus näytti lisääntyvän myös matalissa lämpötiloissa (noin alle 7 astetta), tällainen kolea sää suututtaa henkilöitä ja lisää myös aggressiivisuutta (tutkimusta aiheesta kylmä sää ja aggressiivisuus on tosin tehty todella vähän tutkimuksia verrattuna lämmin sää ja aggressiivisuus).

Teorioita siitä, miksi kuuma sää myötävaikuttaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen

  1. Yleinen agressiomalli. Ihmisen adrenaliini ja testosteronitaso nousee lämpimimmissä lämpötiloissa. Käyttäytymistieteiden tohtorin Borensteinin mukaan kehon lämpötilan nousu johtaa valmiustilaan, joka saa sydämen sykkeen tihentymään ja verenpaineen nousemaan. Tämä voi aiheuttaa huonoa käytöstä sillä kehon valmiustilan tiedetään oleva yhteydessä aggressiiviseen käytökseen. Vähäinenkin kehon kuivuminen voi johtaa mielialan muutoksiin ja tämä osaltaan saattaa lisätä aggressiivisuutta entisestään. Lisäksi helteinen sää lisää testosteronin tuotantoa, jolla on yhteys aggressiiviseen käyttäytymiseen.
  2. Rutiiniteorian mukaan rikollisuutta esiintyy enemmän, kun yhä useampi ihminen kokoontuu yhteen julkisesti. Kesällä ihmiset viettävät enemmän aikaa ulkona, ja kohtaavat enemmän muita henkilöitä. Tämä saattaa johtaa konflikteihin, mikä taasen voi lisätä rikollista käyttäytymistä.

Molemmissa teorioissa on puutteita. Aggressiomalli ei muun muassa selitä kaikkein vakavimpia rikoksia, kuten murhia. Rutiiniteoria taas ei selitä miksi väkivaltaa on enemmän 30 asteen lämmössä kuin 25, vaikka kummassakin olosuhteessa ihmiset viettävät paljon aikaa ulkona. Rikollisuutta tapahtuu myös öisin (lämpötilasta ja ihmismassasta huolimatta). Lisäksi lämmin sää usein lisää myös alkoholin kulutusta ja alkoholi lisää aggressiivisuutta. Suomessa sääolosuhteita ja rikollisuuden välistä syy-yhteyttä ei ole tarkemmin tutkittu. Suomessa lämpötilat harvoin nousevat yli 30 asteeseen. Mutta Suomen kesät ovat poikkeuksellisen valoisia ja pitkiä ja ihmisiä on paljon enemmän liikkeellä kuin talvella. Rikokset näyttäisivät lisääntyvän kesäisin myös Suomessa (ainakin kaupungeissa).

Uusi teoria niin sanottu CLASH-malli tarjoaa hieman toisenlaisen selityksen sään vaikutuksesta väkivaltaan eri puolilla maailmaa.

CLASH (Climate Aggression and Self-control in Humans)

” Ilmasto-olosuhteet eivät tee meitä, mutta ne vaikuttavat meihin. Ne muovaavat kulttuuriamme tärkeillä tavoilla” -Van Lange.

CLASH keskittyy tarkastelemaan keskimääräisiä lämpötiloja ja vuodenaikojen vaihteluja. Lämpötilan voimakas kausivaihtelu on todettu vaikuttavan voimakkaasti kulttuuriin. Ajatukset ja käyttäytymiset voivat olla melko erilaisia riippuen niiden fyysisistä olosuhteista. Esimerkiksi päiväntasaajan lahellä olevissa maissa, joissa ilmasto-olosuhteet ovat lämpimät ja kausivaihtelu pientä, väkivaltarikollisuus on korkeampi verrattuna muihin maihin. CLASH:in mukaan lämpimässä ilmastossa asuvat ihmiset elävät hetkessä eivätkä juurikaan suunnittele tulevaisuutta. Elämän rytmi on nopeampi. He kokevat myös enemmän välitöntä stressiä. Lisäksi heillä on heikko itsekontrolli. Eliniänodote on myös pienempi maissa, jotka ovat lähempänä päiväntasaajaa verrattuna maihin, jotka ovat kauempana päiväntasaajalta. Nämä kaikki tekijät vaikuttavat aggressiivisuuteen ja väkivaltaan.

Maissa, joissa on alhaisemmat lämpötilat ja lämpötilan kausivaihtelujen muutokset, joutuvat henkilöt ja yhteiskunta suunnittelemaan tarkemmin tulevaisuuttaan, he omaksuvat hitaamman elämänrytmin ja paremman itsekontrollin. Nämä tekijät auttavat yksilöitä ja yhteiskuntaa kehittymään vähemmän aggessiiviseksi ja väkivaltaiseksi.

Eräät kulttuuriset erot kuten aikasuuntautuneisuus ja itseohjaus voivat osaltaan vaikuttaa väärinkäsityksiin kansainvälisissä yheyksissä. Lisäksi itsekontrollin puute voi aiheuttaa vakavan uhan ihmissuhteille.

Koska CLASH on uusi teoria, tarvitaan lisää tutkimuksia sen vahvistamiseksi.

Voidaanko mahdollista rikollista käyttäytymistä ennustaa sään perusteella?

Tutkimusten mukaan pitkän aikavälin vaikutukset sään ja rikollisuuden välillä korrelloivat vähemmän kuin lyhyen aikavälin vaikutukset. Tämä indikoisi siitä, että lyhyen aikavälin säänvaihteluiden perusteella voitaisiin jossain määrin ennustaa mahdollista rikollista käyttäytymistä, mutta pitkällä tähtäimellä korrelaatio ei ole lineaarinen. Lämpimän sään, kulttuurin muovautuminen ilmasto-olosuhteiden vuoksi ja rikollisuuden vuorovaikutuksen tunnistaminen voi antaa lainvalvontaviranomaisille paremmat valmiudet varautua sääolosuhteiden aiheuttamiin muutoksiin.

Pohdintaa

Helteisellä säällä on todettu olevan vaikutusta rikollisuuteen, mutta lisätutkimuksia ja enemmän todisteita sään ja rikollisuuden korrelaatiosta kaivataan. Uusi CLASH-malli auttaa paremmin ymmärtämään väkivallan eroja sekä maiden sisällä että maiden välillä. Mutta muuttuuko lämpimässä ilmastossa asuva henkilö vähemmän aggressiiviseksi muutettuaan alhaisempiin lämpötiloihin?

Rikosaallot seuraavat lämpöaaltoja. Onko siis mahdollisesti oletettavissa, että rikollisuuden määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä ilmaston lämpenemisen vuoksi?

Avainsanat: sää, helle, aggressiivisuus, väkivalta, rikollisuus, CLASH

(Blogikirjoitus on päivitetty versio vanhasta blogikirjoituksestani: https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2014/07/lammin-saa-voi-toimia-kipinana-vakivaltaiselle-kayttaytymiselle)

Lähteet/ viitteet:

Cohn, E.G. (1990): Weather and Crime. Brit. J. Criminol. Vol. 30 No. 1. Haettu: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fibis.geog.ubc.ca%2Fcourses%2Fgeob370%2Fstudents%2Fclass07%2Fcrime_weather%2Fmisc%2Fweather_and_crime.pdf&ei=0sezU-mxOavB7Aaz0IG4CQ&usg=AFQjCNHmiOAV3_ofIBjH1vSPC1awZh3Q-w&sig2=NiNNcXIJvAtAAV8snbblVQ

Cotton, J. L. (1986). Ambient temperature and violent crime. Journal of Applied Social Psychology, 16, 786-80. Haettu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.1986.tb01168.x

Crimesider (2012). Hot and Bothered.Expert says that violent crime rises with the heat.  Haettu: http://www.cbsnews.com/news/hot-and-bothered-experts-say-violent-crime-rises-with-the-heat/

Helsingin Sanomat (2007). Rikokset lisäänttyvät kesäisin Helsingissä. Haettu: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004494084.html

Jacob, B. & Lefgren, L. & Moretti, E. (2004). The Dynamics of Criminal Behavior: Evidence from Weather Schocks. NBER Working Paper No. 10739. Haettu: http://www.nber.org/papers/w10739

Murataya, R. & Gutiérrez, D.R. (2013): Effects on Weather on Crime. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 3 No. 10. Haettu: http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ijhssnet.com%2Fjournals%2FVol_3_No_10_Special_Issue_May_2013%2F7.pdf&ei=WA6GU9-FGNKy7AaH9oHwCg&usg=AFQjCNHc_AtjCrbaMyqGR5D6w5PniTAyNg&sig2=u2KnHq3JNB7nOKMwx8VjWA

PsychCentral (2016). Why Is Hot Weather Linked To More Violent Crime? Haettu: https://psychcentral.com/news/2016/06/25/why-is-hot-weather-linked-to-more-violent-crime/105329.html

The Guardian (2012). Haettu: https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/10/are-heatwaves-hotbed-for-crime

Sehgal, U. (2011): How Severe is the Link between Hot Weather and Violence? The Wire Jul 23, 2011 3:49PM ET. Haettu: http://www.thewire.com/national/2011/07/how-severe-link-between-hot-weather-and-violence/40325/

Van Lange, P.A.M & Rinderu, M.I. & Bushman, B.J. (2016). Aggression and Violence Around the World: A Model of Climate, Aggression, and Self-control in Humans (CLASH). Behavioral and Brain Siences. Haettu: http://static1.squarespace.com/static/523f28fce4b0f99c83f055f2/t/5742bced7c65e42453d131c0/1463991535139/Van_Lange_BBS-D-15-00646_preprint.pdf